Zadaniem opiekuna medycznego jest rozpoznanie i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego, a także   pomoc  podopiecznemu w utrzymaniu aktywności ruchowej oraz w wykorzystaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz  udzielenie  pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Działania opiekuna to  zapobieganie chorobie i kalectwu, ochrona przed czynnikami szkodliwymi,  wsparcie w okresach wzmożonego zapotrzebowania oraz niesienie ulgi w okresie choroby      i  zdrowienia.

 • kształcenie w systemie zaocznym, nauka trwa 1 rok
 • bezpłatna nauka
ZADANIA  ZAWODOWE
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • Współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej estetycznego wyglądu łóżka i najbliższego otoczenia oraz wygodnego i bezpiecznego ułożenia
 • Zapewnienie pacjentowi warunków intymności i poszanowania godności osobistej,
 • Respektowanie  indywidualności  pacjenta,
 • Wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej,
 • Dokonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie krwi, tętno, oddech, temperatura ciała),
 • Dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych,

WYMAGANE  CECHY
 • Spostrzegawczość
 • Troskliwość
 • Wrażliwość
 • Odpowiedzialność
 • Cierpliwość
 • Kultura osobista i takt
 • Empatia
 • Sumienność
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu z osoba chorą

WYKSZTAŁCENIE
Uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna medycznego mają słuchacze po ukończeniu policealnej szkoły medycznej, takiej jak nasza. W czasie nauczania na kierunku opiekun medyczny słuchacz zdobywa wiedzę teoretyczną  z zakresu:   psychologii, pedagogiki i socjologii, anatomii, fizjologii i patologii człowieka, zdrowia publicznego, oraz umiejętności praktyczne  w  opiece  nad osobą chorą i niesamodzielną między innymi na pracowni zabiegów higienicznych i zajęciach praktycznych w placówkach służby zdrowia.

ZATRUDNIENIE
Opiekuni medyczni znajdują zatrudnienie w państwowych i prywatnych instytucjach służby zdrowia (szpitale, zakłady opiekuńczo – lecznicze, środowisko domowe, przychodnie, sanatoria).
W ostatnich czasach wciąż wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne do osób starszych i nie tylko. Zdobycie  zawodu opiekuna medycznego jest doskonałą drogą do znalezienia pracy na obecnym rynku pracy.
Nie bez znaczenia jest możliwość wyjazdu za granicę w celu opiekowania się osobą chorą i niesamodzielną.